Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Bắt đầu lúc 8:00 a.m. và kết thúc lúc 5:00 p.m.


    Văn phòng Các chương trình đào tạo theo đề án