21/06/2024

Mời họp online phổ biến các quy định về việc xét chuyên ngành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao năm học 2023-2024 vào lúc 8:30 ngày 25/06/2024 (sáng thứ 3)

Nhằm giúp sinh viên chương trình Chất lượng cao hiểu rõ về các chuyên ngành được đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và quy […]
20/06/2024

Mời tham gia sinh hoạt v/v hoàn thành Khối kiến thức tốt nghiệp – online vào lúc 15h ngày 23/06/2024 (Chủ nhật)

Để cung cấp thông tin cho sinh viên về việc hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp hướng đến hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa […]
18/06/2024

[APCS] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
18/06/2024

[CLC] Thông báo khảo sát giữa kỳ HK3- 2324

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập, Bộ phận Đảm bảo chất lượng mời các bạn sinh viên thực hiện khảo sát giữa kỳ theo biểu […]
17/06/2024

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]