BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025.

Lưu ý:

  • Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/
  • Sinh viên khóa 2018, 2019 được phép đăng ký thực hiện đề tài cùng với khóa 2020
  • Sinh viên đăng ký đề tài đợt nào, phải đảm bảo tiến độ đợt đó. Không được hoãn bảo vệ.
  • Trong các trường hợp ảnh hưởng do điều kiện khách quan, BP. Giáo vụ sẽ có thông báo lịch thay đổi cụ thể đến sinh viên.

Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian đã đưa ra. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn với bất kỳ lý do gì.

17/06/2024

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]
22/09/2023

[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến)

THÔNG BÁO (Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến) Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới […]
07/08/2023

[CTĐA] Kế hoạch năm học 2023 – 2024

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học, Kế hoạch thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm.
09/05/2023

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]
30/09/2022

[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2022-2023 (dự kiến)

Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới để có kế hoạch đăng ký học phần trong năm học 2022 […]