Phòng Khảo thí & ĐBCL gia hạn thêm đợt khảo sát đánh giá môn học HK2/23-24 cho các SV CTĐA của các khoa trong 2 ngày 09/5 và 10/5/2024 để SV tiếp tục thực hiện đánh giá.

Sinh viên chưa tham gia hoạt động này vui lòng thực hiện đúng thời gian đã nêu trên. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

06/05/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên HK2/2023-2024 (đợt bổ sung)

Phòng Khảo thí & ĐBCL gia hạn thêm đợt khảo sát đánh giá môn học HK2/23-24 cho các SV CTĐA của các khoa trong 2 ngày 09/5 […]
15/04/2024

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK2/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK2/2023-2024 trong file đính kèm. Đối với môn […]
11/04/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên cuối HK2/2324

Sinh viên thực hiện khảo sát đánh giá môn học và Giảng viên cuối Hk2/2324 theo thông báo tại link sau: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/809-thong-bao-sv-danh-gia-mon-h-c-gv-hk2-2023-2024-chuong-trinh-d-an-cac-khoa?fbclid=IwAR3vXrDPzx2u9I5Ql6F4gU3xV0W4NFx72p4nPK8qrHP1uYIuyDedQzck0AQ_aem_AbzoYOq58eKi1zvAKzDhEjYvuqm2GjFO4EuuZ9y_Y3JZMbkIFmFUL5nge2NlMyOM1YJUrCLlhsjE_IiU-Wk6bERw Lưu ý:  – Từ HK2/2324, sinh […]
14/03/2024

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK1/2324

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.
05/03/2024

VP_Danh sách sinh viên tốt nghiệp Lyon năm học 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp Lyon năm 2022 – 2023 trong file đính kèm bên dưới.