Sinh viên xem lịch thi cuối HK3/2223  trong file đính kèm bên dưới

26/07/2023

[CTDA] Lịch thi cuối HK3/2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK3/2223  trong file đính kèm bên dưới
17/07/2023

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK2/2223

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.
09/06/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
05/05/2023

VP_HK2/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=44817&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 26/05/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
05/05/2023

CLC_HK2/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=48684&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 26/05/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]