Chào các bạn,

Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm.

14/02/2020

Thời khóa biểu chương trình Tiên Tiến HK2-1920

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm.
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 18VP

25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 17VP

25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 16VP

25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 15CLC