A. Xem thông tin môn học HK1/2223:
 Để xem thông tin các môn học trong HK1/2223, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được thông báo của giáo vụ. Tên email theo cấu trúc:<Họ và tên lót><tên viết nguyên không dấu><2 chữ số khóa học>@apcs.fitus.edu.vn
Ví dụ: Nguyễn Văn An Khóa 2022, email: nvan22@apcs.fitus.edu.vn
– Password: YYYYMMDD (dữ liệu ngày tháng năm sinh).
B. Xem kết quả đăng ký học phần trên Portal:
Trong HK1/2223 Sinh viên sẽ không đăng ký học phần vì BPGV đã thêm danh sách sinh viên vào các lớp học trên portal. Cách kiểm tra kết quả đăng ký học phần như sau:
1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2004 thì mật khẩu là: 25012004)
4. Sinh viên vào menu SINH VIÊN—> ĐĂNG  KÝ HỌC PHẦN —> KẾT QUẢ ĐKHP  để xem Thời Khóa biểu HK1/2223 của mình.
5. Sinh viên kiểm tra kỹ số lượng môn học đã được đăng ký. Nếu chưa đủ 5 môn học, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ qua email: giaovu@apcs.fitus.edu.vn
C. Đăng nhập vào Moodle:
1. Vào Moodle chương trình đề án khoa CNTT:  https://courses.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2004 thì mật khẩu là: 25012004)
Lưu ý:
1. Sáng thứ 2 (10/10/2022), sinh viên sẽ học môn CM101 – Kỹ năng giao tiếp  của thầy Dương Nguyên Vũ lúc 07:30. Chiều thứ 7, ngày 15/10/2022 Sv sẽ học theo lịch đúng của thời khoá biểu (chỉ thay đổi trong tuần đầu tiên ). 
Thời gian bắt đầu học HK1/2223: 10/10/2022
Thời gian học thực hành trễ hơn thời gian học lý thuyết 1 tuần, bắt đầu từ: 17/10/2022.
05/10/2022

Chương trình Tiên Tiến_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2022

A. Xem thông tin môn học HK1/2223:  Để xem thông tin các môn học trong HK1/2223, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
05/10/2022

Chất lượng cao_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2022

A. Xem thông tin môn học HK1/2223:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2122, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
14/09/2022

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK3/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Sinh viên nộp đơn phúc […]
10/08/2022

VP_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=67219&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
10/08/2022

CTTT_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=99661&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]