Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=41739&lang=vi
Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023.
Số lần làm khảo sát tương ứng với các môn học của bạn trong học kỳ này.
Việc thực hiện khảo sát giúp nâng cao chất lượng dạy và học, vì vậy đề nghị các bạn thực hiện khảo sát đầy đủ và đúng thời hạn.
Lưu ý:
– Đánh giá môn học là hoạt động bắt buộc và là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện. Các sinh viên KHÔNG thực hiện sẽ bị trừ 5 điểm tại mục 6.1 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).
– Sinh viên đánh giá trên 50% số môn đăng ký trong học kỳ đó để được cộng 5 điểm ở mục 2.2.
– Kết quả khảo sát để tính điểm rèn luyện chỉ tính theo kết quả của thông báo này, KHÔNG tính khảo sát trên Portal Trường.
25/08/2023

VP_HK3/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=41739&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]
25/08/2023

CLC_HK3/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=29112&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
14/08/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK3/2223

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK3/2022-2023 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
26/07/2023

[CTDA] Lịch thi cuối HK3/2223

Sinh viên xem lịch thi cuối HK3/2223  trong file đính kèm bên dưới
17/07/2023

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK2/2223

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.