Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh sửa nội dung trong đơn theo nhu cầu thực tế: phúc khảo điểm giữa kỳ, điểm quá trình, điểm thực hành, cuối kỳ,…)

Quy trình nộp đơn phúc khảo như sau:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo online qua link sau: https://forms.gle/PD3NiZVL1Jn6pxmh8  đúng thời gian quy định trong thông báo (11 & 12/06/2024) với cấu trúc file: MSSV_HK2_2324_Đon phuc khao (file PDF)
  2. Sinh viên sẽ nhận được email xác nhận đã hoàn thành việc nộp đơn từ hệ thống.
  3. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: Trong đơn phúc khảo BẮT BUỘC phải có chữ ký của sinh viên. Đơn KHÔNG có chữ ký là đơn không hợp lệ.

30/05/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
11/04/2024

[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên cuối HK2/2324

Sinh viên thực hiện khảo sát đánh giá môn học và Giảng viên cuối Hk2/2324 theo thông báo tại link sau: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/809-thong-bao-sv-danh-gia-mon-h-c-gv-hk2-2023-2024-chuong-trinh-d-an-cac-khoa?fbclid=IwAR3vXrDPzx2u9I5Ql6F4gU3xV0W4NFx72p4nPK8qrHP1uYIuyDedQzck0AQ_aem_AbzoYOq58eKi1zvAKzDhEjYvuqm2GjFO4EuuZ9y_Y3JZMbkIFmFUL5nge2NlMyOM1YJUrCLlhsjE_IiU-Wk6bERw Lưu ý:  – Từ HK2/2324, sinh […]
05/03/2024

VP_Danh sách sinh viên tốt nghiệp Lyon năm học 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp Lyon năm 2022 – 2023 trong file đính kèm bên dưới.
20/12/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK1/2023-2024 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
25/08/2023

CLC_HK3/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=29112&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]