BPGV xin thông báo danh sách các học phần tạm hoãn học trực tuyến như sau:

A. Tạm hoãn cho đến khi học trực tiếp lại:

 1. Các học phần giáo dục thể chất ở các lớp
 2.  Học phần vật lý đại cương 2 của các lớp 17CLC – HTTT, 17CLC – KHMT, 19VP (GVLT: ThS. Cao Xuân Nam)

B. Các học phần sẽ dời lịch học lý thuyết 1 tuần (Bắt đầu học vào tuần 23/03/2020).

I. Chương trình Tiên Tiến:

 1. Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam  lớp  18CTT1+2+3 (GVLT: GVC.TS: Ngô Quang Định)
 2. Triết học Mác – Lenin lớp  19CTT1+2 (GVLT: TS. Lê Võ Thanh Lâm)

II. Chương trình Chất lượng cao:

 1. Hệ điều hành lớp 18CLC3 (GVLT: ThS. Lê Quốc Hòa)
 2. Mạng máy tính lớp 18LC5 (GVLT: ThS. Lê Giang Thanh)
 3. Vật lý đại cương 1 lớp 19CLC4 (GVLT: PGS.TS. Lê Công Hảo)
 4. Vật lý đại cương 1 lớp 19CLC1 (GVLT. TS. Huỳnh Trúc Phương)
 5. Phát triển phần mềm cho thiết bị di động lớp 17CLC -KTPM (GVLT: TS. Trương Toàn Thịnh)
 6. Kỹ thuật lập trình lớp học lại (GVLT: TS. Trương Toàn Thịnh)
 7. Hệ điều hành lớp 18CLC5 (GVLT: ThS. Phạm Tuấn Sơn)
 8. Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam lớp 18CLC2 (TS. Ngô Thị Kim Liên)
 9. Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam lớp  18CLC1 (GVLT: GVC.TS: Ngô Quang Định)
 10. Thiết kế phần mềm lớp 17CLC – KTPM (GVLT: ThS. Trần Văn Quý)
 11. Triết học Mác -Lenin lớp 19CLC1, 19CLC2 (GVLT: TS. Ngô Quang Huy)
 12. Triết học Mác – Lenin lớp 19CLC3, 19CLC4 (GVLT: ThS. Ngô Tuấn Phương)
 13. Triết học Mác – Lenin lớp 19CLC5 (GVLT: TS. Lê Võ Thanh Lâm)
 14. Xác suất thống kê lớp  18CLC3 (GVLT: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc)
 15. Xác suất thống kê lớp 18CLC4 (GVLT: ThS. Nguyễn Văn Thìn)
 16. Phân tích thống kê HTTT lớp 17CLC – HTTT  (GVLT: TS. Nguyễn Trần Minh Thư)
 17. Vi tích phân 1B  lớp 19CLC6, 19CLC7  (GVLT: PGS.TS. Lý Kim Hà)
 18. Tiếng Nhật lớp 16CLC (GVLT: TS. Nguyễn Thị Hoài Châu)
 19. Toán ứng dụng và thống kê lớp 17CLC – KTPM (GVLT: ThS. Vũ Quốc Hoàng , bắt đầu từ tuần 30/3)

III. Chương trình Việt Pháp:

 1. Kỹ năng mềm lớp 19VP (GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà)
 2. Triết học Mác – Lenin lớp  19VP (GVLT: ThS. Ngô Tuấn Phương)
 3. Thống kê dữ liệu nhiều biến  lớp 17VP (GVLT: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc)

BPGV sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới trên website về việc triển khai lớp học trực tuyến. Do đó, đề nghị các bạn thường xuyên cập nhật thông tin.

17/03/2020

Thông báo các học phần tạm hoãn học trực tuyến trong tuần 16/03/2020

BPGV xin thông báo danh sách các học phần tạm hoãn học trực tuyến như sau: A. Tạm hoãn cho đến khi học trực tiếp lại: […]
10/01/2020

[CTTT] Thông báo tiếp tục mở đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn, Có các vấn đề thông báo đến các bạn như sau: 1.  Hiện tại chương trình đang mở thêm môn Vi tích phân […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819

19/02/2019

CTTT – Thời khóa biểu HK2-1819