Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.

14/03/2024

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK1/2324

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.
05/03/2024

VP_Danh sách sinh viên tốt nghiệp Lyon năm học 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp Lyon năm 2022 – 2023 trong file đính kèm bên dưới.
19/02/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
20/12/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK1/2023-2024 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
20/12/2023

VP_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=36559&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]