[TLSV]_Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024

Để đảm bảo các chế độ được thụ hưởng theo quy định, sinh viên vui lòng theo dõi thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024 của phòng Công tác sinh viên tại link: https://hcmus.edu.vn/thong-bao-v-v-thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-sinh-vien-hoc-ky-2-2023-2024/

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:

 Sinh viên thuộc các đối tượng thụ hưởng  chế độ miễn giảm và các chế độ chính sách phải nộp hồ sơ theo 2 hình thức hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

– Hồ sơ giấy: nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (ở cơ sở 1 hoặc cơ sở 2) từ ngày 04/03/2024 – 15/03/2024.

– Hồ sơ điện tử: sinh viên sử dụng email sinh viên do trường cấp nộp hồ sơ điện tử về phòng Công tác sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) từ ngày 04/03/2024 – 15/03/2024

Sinh viên lưu ý đọc kỹ các hướng dẫn trong link thông báo trên.

 

Comments are closed.