Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020

Các chương trình đào tạo theo đề án thông báo đến các bạn Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020 (tại file đính kèm).

Các ứng viên nộp hồ sơ về phòng QHĐN (Phòng F.101) trước 17h30 ngày 30/09/2019 (thứ hai), yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển như trong thư trước đã đề cập. Phòng QHĐN sẽ làm công văn đề cử danh sách ứng viên lên ĐHQG.

Về giá trị học bổng JASSO (80.000 Yên/tháng): ĐH Hokkaido sẽ tuyển chọn các sinh viên sẽ được nhận học bổng này. Trong trường hợp những em đậu tham gia chương trình nhưng không được nhận học bổng (80.000 Yên/tháng) thì có thể hủy tham gia chương trình.

Đính kèm là link thông tin chi tiết và các mẫu đơn tham gia:
https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/

Comments are closed.