[CTĐA] Thời khóa biểu HK3-1920

Thông tin thời khóa biểu HK3-1920 vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Thời gian bắt đầu: 22/06/2020

Thời gian thi giữa kỳ: từ tuần 27/07/2020 đên tuân 01/08/2020

Thời gian thi cuôi kỳ: từ tuân 07/09/2020 đên tuân 19/09/2020.

Download Attachments

Comments are closed.