Chương trình chất lượng cao_ Danh sách các môn học bắt đầu trễ 1 tuần

Sau đây là danh sách các môn học học trễ hơn 1 tuần so với thời khóa biểu:

  1. Kỹ năng mềm (20CLC01) – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 21/10/2020).
  2. Kỹ năng mềm (20CLC02) – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 19/10/2020).
  3. Nhập môn Công nghệ Thông tin ( 20CLC07)  – GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 21/10/2020).
  4. Nhập môn lập trình (20CLC01) – GVLT: PGS.TS. Lê Hoàng Thái (Bắt đầu buổi học  đầu tiên ngày 22/10/2020).

Comments are closed.