Quy định tính trung thực trong học thuật đối với sinh viên Khoa CNTT

Sinh viên xem quy định tính trung thực trong học thuật đối vói sinh viên Khoa CNTT trong file đính kèm.

 

Download Attachments

Comments are closed.