CHẤT LƯỢNG CAO_THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỌC VỤ KHÓA 2021

A. Xem thông tin môn học HK1/2122:
 Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2122, Sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được thông báo của giáo vụ. Tên email theo cấu trúc:<Họ và tên lót><tên viết nguyên không dâu><2 chữ số khóa học>@clc.fitus.edu.vn.
Ví dụ: Nguyễn Văn A Khóa 2017, email: nva17@clc.fitus.edu.vn
– Password: YYYYMMDD (dữ liệu ngày tháng năm sinh).
B. Xem kết quả đăng ký học phần trên Portal:
Trong HK1/2122 Sinh viên sẽ không đăng ký học phần vì BPGV đã thêm danh sách sinh viên vào các lớp học trên portal. Cách kiểm tra kết quả đăng ký học phần như sau:
1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì mật khẩu là: 25012000)
4. Sinh viên vào menu SINH VIÊN—> ĐĂNG  KÝ HỌC PHẦN —> KẾT QUẢ ĐKHP  để xem Thời Khóa biểu HK1/2122 của mình.
5. Sinh viên kiểm tra kỹ số lượng môn học đã được đăng ký. Nếu chưa đủ 5 môn học, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ qua email: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn
C. Đăng nhập vào Moodle:
1. Vào Moodle chương trình đề án khoa CNTT:  https://courses.ctda.hcmus.edu.vn
2. Đăng nhập User name: Mã số sinh viên
3. Mật khẩu đăng nhập: ngày tháng năm sinh của sinh viên (theo định dạng DDMMYYYY)
(Ví dụ: sinh ngày 25 tháng 1 năm 2000 thì mật khẩu là: 25012000)
Lưu ý:
Thời gian bắt đầu học HK1/2122: 04/10/2021
Thời gian học thực hành trễ hơn thời gian học lý thuyết 1 tuần, bắt đầu từ: 11/10/2021.

Comments are closed.