CTĐA_Thông báo phúc khảo HK3_2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2020-2021 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm.

Lưu ý:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo qua email bộ phận giáo vụ đúng thời gian quy định (có kèm chữ ký) với cấu trúc file: MSSV_HK3/2021_Đon phuc khao.
  2. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Download Attachments

Comments are closed.