CTĐA_Thông báo phúc khảo HK1_2122

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm.

Lưu ý:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo qua email bộ phận giáo vụ đúng thời gian quy định trong thông báo (có kèm chữ ký) với cấu trúc file: MSSV_HK1_2122_Đon phuc khao.
  2. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Download Attachments

Comments are closed.