[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2022-2023

BPGV gửi thông tin chi tiết các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN được áp dụng cho khóa 2018 đợt 2 và khóa 2019.
Các biểu mẫu cần thiết cho từng hình thức tốt nghiệp trên website: https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/

Download Attachments

Comments are closed.