[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 như sau:

 1. Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các thông tin, chữ ký của tất cả thành viên trong nhóm và ký xác nhận của GVHD (đối với đề tài doanh nghiệp phải có thêm chữ ký của đại diện doanh nghiệp đồng hướng dẫn và mộc xác nhận của công ty).
 2. Nộp 2 quyển bìa mềm trình bày theo form quy định, không nộp CD (chỉ nộp file mềm)
 3. Thời gian nộp (1)&(2): chỉ 1 ngày 09/03/2023 (sáng 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 16h30)

–          Nội dung THESIS (bài báo cáo KLTN/TTDATN/ĐATN) và SOURCE CODE (APP, SOURCE, LIB, DATASET…) sẽ nộp bằng file mềm nén lại tại link: Form nộp file đề tài tốt nghiệp

–          Quy tắc đặt tên:

 • Quy tắc đặt tên thư mục THESIS: <MSSV1_MSSV2_ MSSV3_ MSSV4_ MSSV5_ MSSV6_TÊN ĐỀ TÀI_GVHD>
 • Quy tắc đặt tên thư mục SOURCE CODE: <SC_MSSV1_MSSV2_ MSSV3_ MSSV4_ MSSV5_ MSSV6_TÊN ĐỀ TÀI>

Thời gian phản biện dự kiến: 27/03/2023 – 02/04/2023

Thời gian bảo vệ dự kiến: 03/04/2023 – 07/04/2023

Link biểu mẫu: https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/

——————————————————————-

Một số lưu ý:

BPGV sẽ kiểm tra KLTN/TTDATN/TTTN nộp theo mẫu sau (quy định này ở trong file CTT_Quy dinh trinh bay KLTN,  CLC_Mau quy dinh trinh bay KLTN/TTDATN/TTTN)

KIỂM TRA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – LẦN 1

(SV kiểm tra các mục bên dưới trước khi nộp KLTN/TTDATN/TTTN lần 1)

 1. Tên Khóa luận
 2. SV thực hiện
 3. Số lượng Khóa luận: 2 cuốn bìa mềm
 4. Bìa chính Khóa luận (theo mẫu)
 5. Bìa phụ Khóa luận (theo mẫu)
 6. Lời cảm ơn
 7. Đề cương chi tiết của Khóa luận (theo mẫu), có chữ ký của GVHD và SV thực hiện (chấp nhận bảng photo)
 8. Mục lục
 9. Bảng các hình vẽ, ký hiệu, chữ viết tắt, … (nếu có)
 10. Tóm tắt Khóa luận
 11. Nội dung Khóa luận (50 £ số trang £ 100)
 • Mở đầu
 • Tổng quan
 • Nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết
 • Trình bày, đánh giá bàn luận về các kết quả
 • Kết luận
 • Hướng phát triển
 • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

12.    Hình thức trình bày

Download Attachments

Comments are closed.