[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2223

BPGV thông tin về Thời khóa biểu HK2/2223

Một số mốc thời gian lưu ý:

Thời gian bắt đầu học kỳ: từ tuần 06/02/2023 đến 22/04/2023, tuần dự trữ từ 24/04/2023 đến 28/04/2023.

Thời gian thi giữa kỳ: từ 13/03/2023 đến 18/03/2023

Thời gian thi cuối kỳ: từ 04/05/2023 đến 13/05/2023

Bộ phận giáo vụ.

Download Attachments

Comments are closed.