Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học: 2023-2024 trong file đính kèm.

Sinh viên đọc kỹ về việc xử lý học vụ đối với sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn.

Download Attachments

Comments are closed.