[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh sửa nội dung trong đơn theo nhu cầu thực tế: phúc khảo điểm giữa kỳ, điểm quá trình, điểm thực hành, cuối kỳ,…)

Quy trình nộp đơn phúc khảo như sau:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo online qua link sau: https://forms.gle/LqaALiqjvLKzh7tn7 đúng thời gian quy định trong thông báo (28 & 29/02/2024) với cấu trúc file: MSSV_HK1_2324_Đon phuc khao (file PDF)
  2. Sinh viên sẽ nhận được email xác nhận đã hoàn thành việc nộp đơn từ hệ thống.
  3. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: Trong đơn phúc khảo BẮT BUỘC phải có chữ ký của sinh viên. Đơn KHÔNG có chữ ký là đơn không hợp lệ.

Download Attachments

Comments are closed.