CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK1/2324

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.

Comments are closed.