[CTĐA] Thông báo Sinh viên đánh giá môn học – Giảng viên HK2/2023-2024 (đợt bổ sung)

Phòng Khảo thí & ĐBCL gia hạn thêm đợt khảo sát đánh giá môn học HK2/23-24 cho các SV CTĐA của các khoa trong 2 ngày 09/5 và 10/5/2024 để SV tiếp tục thực hiện đánh giá.

Sinh viên chưa tham gia hoạt động này vui lòng thực hiện đúng thời gian đã nêu trên. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Comments are closed.