Thông báo quy đổi thang điểm 4

Sinh viên xem thông báo về việc quy đổi thang điểm 4 trong file đính kèm.

Download Attachments

Comments are closed.