Quy định về những hình thức vi phạm tính trung thực

Quy định này được đưa ra nhằm đề cao tính trung thực của sinh viên. Những thông tin sau đây là những hướng dẫn chung về tính trung thực.

Một số hình thức vi phạm liên quan đến tính trung thực, nhưng không chỉ giới hạn trong những trường hợp sau:

 1. Nộp bài tập, đồ án, bài kiểm tra không phải do chính mình làm.
 2. Sử dụng hoặc nộp dữ liệu giả.
 3. Tìm cách truy cập, xem nội dung của đề thi trước khi thi.
 4. Sử dụng tài liệu, sách vở, máy tính, thiết bị không được phép trong phòng thi.
 5. Trao đổi giấy, nói chuyện, ra ký hiệu, chuyền bài (bài làm, giấy nháp) trong phòng thi.
 6. Nhìn bài người khác hoặc cho người khác xem bài trong phòng thi.
 7. Thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ.
 8. Sử dụng cùng một bài tập, đồ án nộp nhiều lần (trong các môn học khác nhau).
 9. Không trích dẫn chính xác thông tin của bài báo, ý tưởng, đồ án đã được công bố hay chưa công bố,…Trong trường hợp sinh viên chưa hiểu rõ về cách trích dẫn, sinh viên phải có trách nhiệm liên hệ với giảng viên phụ trách hoặc bộ phận văn phòng của chương trình.

Một số hình thức kỷ luật được áp dụng do vi phạm các quy định này, nhưng không chỉ giới hạn trong những trường hợp sau:

 1. Bị trừ điểm. Số điểm bị trừ (do giảng viên phụ trách quy định) tùy theo mức độ vi phạm.
 2. Nhận điểm 0 (không) cho môn học đó.
 3. Lưu vào hồ sơ sinh viên và ghi vào giấy chứng nhận sinh viên.
 4. Buộc thôi học.

Leave a Reply