Quy định về Điểm danh Sinh viên

QUY ĐỊNH

V/v Điểm danh Sinh viên   

 1. Về tổng hợp kết quả điểm danh sinh viên
  1. Quy định về số buổi/ số lần điểm danh của một học phần
   • Việc điểm danh được thực hiện trong mỗi buổi học theo thời khóa biểu.
   • Trong mỗi buổi học, tùy theo tình hình học tập của sinh viên và ý kiến của giảng viên có thể tiến hành điểm danh ít nhất 1 lần/ buổi họcnhiều nhất 3 lần/ buổi học. Số lần điểm danh có thể vào thời điểm đầu buổi học, giữa buổi học, cuối buổi học.
  2. Quy định về xử lý kết quả điểm danh sinh viên
   • Kết quả điểm danh phải được tổng hợp trên Danh sách điểm danh
   • Vào tuần thứ 6 của mỗi học kỳ, Bộ phận Đảm bảo chất lượng gửi danh sách điểm danh cho sinh viên và Giảng viên phụ trách học phần để theo dõi. Nếu có thông tin chưa chính xác, sinh viên cần phản hồi trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm và Bộ phận Đảm bảo chất lượng được biết.
   • Trước khi thi học kỳ, Bộ phận Đảm bảo chất lượng tổng hợp danh sách điểm danh của lớp thành Kết quả theo dõi thời gian tham dự học phần của sinh viên để làm cơ sở xét điều kiện dự thi kết thúc học phần.
  3. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
   • Sinh viên có thể dự thi kết thúc học phần nếu tham dự học phần lý thuyết từ 70% thời gian quy định cho học phần đó trở lên. Các điều kiện dự thi kết thúc học phần khác (nếu có) do giảng viên phụ trách học phần quy định.
   • Sinh viên có đơn xin phép nghỉ buổi học vì lý do chính đáng (lý do sức khỏe theo ý kiến của bác sĩ, lý do gia đình có công việc quan trọng) gửi Giáo viên chủ nhiệm/ Bộ phận Giáo vụ trước buổi học ít nhất một ngày sẽ được tính trừ vào số buổi vắng mặt.
   • Sinh viên có tên trong các Quyết định của Nhà trường cử tham dự các chương trình, cuộc thi, hội thảo, giao lưu quốc tế…sẽ được tính trừ vào số buổi vắng mặt theo đúng thời gian quy định trong Quyết định.
   • Ngoài những lý do trên, sinh viên cần trình bày với Giảng viên lý thuyết, Ban quản lý chương trình để được xem xét giải quyết kịp thời.
   • Lưu ý: Sinh viên không tham dự kết thúc học phần sẽ nhận điểm 0 (không) trong học phần đó.
 2. Xử lý vi phạm
  • Sinh viên có hành vi gian lận, lừa dối trong kết quả điểm danh sẽ chịu hình thức kỷ luật là buộc ra khỏi chương trình đang theo học (Sinh viên được phép chuyển sang chương trình đào tạo đại học hệ chính quy).

Leave a Reply