Thông báo chương trình thực tập quốc tế PASONA năm 2016 tại Nhật Bản

Các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin tại link: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9435&Itemid=1324

BP.TLSV

Leave a Reply