CTĐB – Thời khóa biểu HK3-1617

Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 08/05/2017 và kết thúc ngày 12/08/2017

Thời gian nghỉ trong học kỳ: Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 19/06/2017 – 24/06/2017 và nghỉ 2 tuần: 10/7/2017 – 22/7/2017

Thời gian thi giữa kỳ: 12/06/2017 – 17/06/2017

Thời gian thi cuối kỳ: 14/08/2017 – 19/08/2017

Leave a Reply