[CTĐA] Danh sách sinh viên đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN đợt tháng 03 năm 2023

Sinh viên các chương trình theo đề án xem danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN đợt tháng 03 năm 2023 trong các file đính kèm.

Lưu ý:

  • Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 09/2022 đến tháng 03/2023).
  • Sinh viên không bảo vệ đúng hạn xem như rớt học phần, sẽ phải đăng ký đề tài lại và đóng tiền lại theo quy trình đăng ký đề tài mới.
  • Nếu sinh viên không đăng ký đợt này sẽ đăng ký vào đợt 1 với khóa 2019, dự kiến tháng 11/2022.

Các loại mẫu đơn sử dụng trong KLTN/TTDATN/TTTN sinh viên xem tại mục Biểu mẫu.

Download Attachments

Comments are closed.