[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2022-2023 (dự kiến)

Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới để có kế hoạch đăng ký học phần trong năm học 2022 – 2023.

Kế hoạch mở học phần thực tế có thể có khác biệt ít so với kế hoạch mở học phần dự kiến được thông báo. Đặc biệt, các học phần tự chọn có được mở hay không còn tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký thực tế.

Đối với sinh viên chương trình chất lượng cao:

  1. Sinh viên cần xem chương trình đào tạo để đăng ký học phần theo  yêu cầu đối với từng chuyên ngành.
  2. Vai trò học phần trong kế hoạch mở học phần này căn cứ vào CTĐT khóa 2020, để sinh viên tham khảo. Có thể có sự khác biệt về vai trò học phần giữa các chương trình đào tạo của các khóa khác nhau. Sinh viên lưu ý xem đúng chương trình đào tạo áp dụng cho bản thân sinh viên khi đăng ký học phần.
  3. Dành cho SV năm 4: Sinh viên xem kỹ kế hoạch mở các học phần chuyên đề tốt nghiệp để đăng ký phù hợp, tránh bỏ lỡ đợt đăng ký làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đủ 10 TC tốt nghiệp để có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Đối với sinh viên chương trình Việt – Pháp:

Sinh viên ưu tiên đăng ký các học phần mở cho chương trình Việt – Pháp. Nếu học phần muốn học không được mở theo kế hoạch, thì sinh viên có thể gửi đề xuất cho Bộ phận giáo vụ để được đăng ký học phần được mở cho chương trình chất lượng cao.

Download Attachments

Comments are closed.