[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK3/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm.

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo qua link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-trKwoenwg1H2pe_bKQPszN-Wbg2k9jZ2WK9svfrzq2QWA/viewform đúng thời gian quy định trong thông báo (26 & 27/09/2022) với cấu trúc file: MSSV_HK3_2122_Đon phuc khao
  2. Sau hạn nộp đơn phúc khảo từ 1-2 ngày, BPGV sẽ gửi email xác nhận việc đã nhận được đơn phúc khảo của sinh viên.
  3. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: Trong đơn phúc khảo BẮT BUỘC phải có chữ ký của sinh viên.

Download Attachments

Comments are closed.