[CTĐA] Thời khóa biểu HK1/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu và nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK1 như sau:

–       Thời gian học: từ ngày 02/10/2023 đến ngày 16/12/2023.

–       Thời gian thi giữa kỳ: từ 06/11/2023 đến 11/11/2023

–       Thời gian thi cuối kỳ: từ 25/12/2023 đến 06/01/2024.

1/         Các bạn xem lại kế hoạch năm:

https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/2023/08/ctda-ke-hoach-nam-hoc-2023-2024/

2/         Kế hoạch mở môn năm học (dự kiến):

https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/2023/09/ctda-ke-hoach-mo-hoc-phan-nam-hoc-2023-2024-du-kien/

Download Attachments

Comments are closed.