CTVP_ Đóng học phí HK2 / 2015-2016 (cập nhật)

Xem tâp tin đính kèm.

Lưu ý: đối với sinh viên VP khóa 2011 và khóa 2012 thì đây là học phí HK1 và HK2.

Download Attachments

Leave a Reply