[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (in khổ giấy A5).

Lưu ý:

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo cho bộ phận Giáo vụ  chương trình đề án từ ngày 14/06/2022 đến hết ngày 15/06/2022 tại phòng I.53.
  2.  Sinh viên điền đơn bằng viết xanh và ký tên đầy đủ vào danh sách nộp đơn phúc khảo.
  3. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Download Attachments

Comments are closed.