Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp

THÔNG BÁO

Yêu cầu về trình độ tiếng Pháp đối với sinh viên chương trình Việt Pháp khoá tuyển 2019, 2020, 2021

1. Yêu cầu đạt trình độ tiếng Pháp tương đương B2 để tốt nghiệp

Để đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, sinh viên cần nộp chứng chỉ tiếng Pháp tối thiểu đạt DELF B2 hoặc TCF tương đương B2, do các tổ chức cấp chứng chỉ được Đại học Quốc gia Tp. HCM công nhận.

2. Về việc xác nhận đạt yêu cầu trình độ tiếng Pháp

Nếu sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Pháp trình độ tương đương B2 thì xác nhận đạt yêu cầu về tiếng Pháp bằng cách nộp bản sao chứng chỉ (công chứng) tại Văn phòng Khoa, I53.

Sinh viên có thể xác nhận đạt yêu cầu về tiếng Pháp càng sớm càng tốt, vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại trường.  

3. Quy định về việc xét trình độ tiếng Pháp của sinh viên hằng năm 

Sinh viên phải thỏa điều kiện về trình độ tiếng Pháp để có thể theo học các môn CNTT bằng tiếng Pháp. Từ năm thứ 2 sinh viên bắt đầu học các học phần công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Pháp.

Cuối mỗi năm học, Khoa sẽ xét trình độ tiếng Pháp của mỗi sinh viên để biết sinh viên có đủ khả năng về tiếng Pháp để tham gia năm học tiếp theo. Điều kiện xét là như sau:

  1. Hết HK3 năm 1: nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ A2.
  2. Hết HK3 năm 2: nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ B1.
  3. Hết HK1 năm 4: nộp chứng chỉ tối thiểu trình độ B2.

Sinh viên không đủ điều kiện về tiếng Pháp phải làm đơn xin xét duyệt gởi Khoa. Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập và kết quả học tiếng Pháp của sinh viên để xét duyệt đơn. Nếu được xét duyệt, sinh viên mới có thể được duyệt đăng ký các học phần học bằng tiếng Pháp trong học kỳ tiếp theo. Nếu không, sinh viên buộc phải tạm dừng việc học các môn công nghệ thông tin học bằng tiếng Pháp để bồi dưỡng tiếng Pháp cho đến khi thỏa yêu cầu về trình độ tiếng Pháp.

Comments are closed.