Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Đề án (CLC, CTTT, VP) đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 17/08/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 – Đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2024) HK1/23-24 tại các file đính kèm.

Lưu ý:

  1. Các nhóm có thay đổi về thành viên làm đề tài vui lòng cập nhật lại với BPGV về số thành viên chính thức của nhóm trước ngày 20/09/2023.
  2. SV kiểm tra kỹ các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, tên học phần, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn, chuyên ngành, bộ môn đăng ký bảo vệ. Nếu có sai sót, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email giáo vụ các chương trình: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn, giaovu@apcs.fitus.edu.vn, ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được cập nhật trước 17g00 ngày 22/09/2023.
18/09/2023

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTDATN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 04/2024)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Đề án (CLC, CTTT, VP) đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 17/08/2023 xem danh sách […]
07/08/2023

[CTĐA][K19_Đ1] Thông tin buổi bảo vệ KLTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 14/08 – 26/08/2023

Bp. Giáo vụ thông báo danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp – Thực tập dự án tốt nghiệp […]
07/08/2023

[CTĐA] Kế hoạch năm học 2023 – 2024

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học, Kế hoạch thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm.
07/08/2023

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 – Đợt 2

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 […]
04/07/2023

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]