09/12/2016

CLC_Danh sách môn mở bằng Tiếng Anh.

12/10/2016

Thời khóa biểu HK1-1617 chi tiết cho từng lớp.

12/10/2016

CTĐB – Thời khóa biểu HK1-1617

Ký hiệu được sử dụng trong TKB này được quy ước chung như sau: TKB lý thuyết: tùy từng khóa mà từng màu khác nhau (năm […]
06/10/2016

CTĐB_Kế hoạch mở môn học dự kiến 2016-2017

06/10/2016

CLC_Chương trình đào tạo.

Đây là bản chương trình đào tạo chính thức.