Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 như sau:

 1. Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các thông tin, chữ ký của tất cả thành viên trong nhóm và ký xác nhận của GVHD (đối với đề tài doanh nghiệp phải có thêm chữ ký của đại diện doanh nghiệp đồng hướng dẫn và mộc xác nhận của công ty).
 2. Nộp 2 quyển bìa mềm trình bày theo form quy định
 3. Thời gian nộp đơn D36 và 2 quyển bìa mềm: chỉ 1 ngày 20/07/2023 (sáng 8h – 11h30, chiều từ 13h30 – 16h30)
 4. Thời gian nộp file mềm trước bảo vệ: ngày 01/08/2023
 5. Lưu ý về file mềm:

–          Nội dung THESIS (bài báo cáo KLTN/TTDATN/ĐATN) và SOURCE CODE (APP, SOURCE, LIB, DATASET…), slide trình bày (KLTN) hoặc poster (TTDATN) sẽ nộp bằng file mềm nén lại tại link: Form nộp file đề tài tốt nghiệp

–          Quy tắc đặt tên:

 • Quy tắc đặt tên thư mục THESIS: <MSSV1_MSSV2_ MSSV3_ MSSV4_ MSSV5_ MSSV6_TÊN ĐỀ TÀI_GVHD>
 • Quy tắc đặt tên thư mục SOURCE CODE: <SC_MSSV1_MSSV2_ MSSV3_ MSSV4_ MSSV5_ MSSV6_TÊN ĐỀ TÀI>

_          Các nhóm có cập nhật file mềm đến trước bảo vệ phải báo cho BPGV qua email.

6. Những đề tài không hoàn thành kịp tiến độ ra bảo vệ (08/2023), phải gửi đơn đăng ký HỦY (mẫu D35) đính kèm biên lai đóng học phí HK2/2223.

Thời gian phản biện dự kiến: 02/08/2023 –12/08/2023

Thời gian bảo vệ dự kiến: 14/08/2023 – 19/08/2023

Link biểu mẫu: https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/

——————————————————————-

Một số lưu ý:

BPGV sẽ kiểm tra KLTN/TTDATN/TTTN nộp theo mẫu sau (quy định này ở trong file CTT_Quy dinh trinh bay KLTN; CLC_Mau quy dinh trinh bay KLTN/TTDATN/TTTN)

KIỂM TRA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – LẦN 1

(SV kiểm tra các mục bên dưới trước khi nộp KLTN/TTDATN/TTTN lần 1)

 1. Tên Khóa luận
 2. SV thực hiện
 3. Số lượng Khóa luận: 2 cuốn bìa mềm
 4. Bìa chính Khóa luận (theo mẫu)
 5. Bìa phụ Khóa luận (theo mẫu)
 6. Lời cảm ơn
 7. Đề cương chi tiết của Khóa luận (theo mẫu), có chữ ký của GVHD và SV thực hiện (chấp nhận bảng photo)
 8. Mục lục
 9. Bảng các hình vẽ, ký hiệu, chữ viết tắt, … (nếu có)
 10. Tóm tắt Khóa luận
 11. Nội dung Khóa luận (50 £ số trang £ 100)
 • Mở đầu
 • Tổng quan
 • Nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết
 • Trình bày, đánh giá bàn luận về các kết quả
 • Kết luận
 • Hướng phát triển
 • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

 

04/07/2023

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
27/06/2023

Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên chương trình chất lượng cao – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên chương trình chất lượng cao – Năm học 2022-2023 Nhằm giúp sinh viên chương trình chất lượng […]
22/06/2023

[CTĐA] Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2022

THÔNG BÁO (Về việc học GDQP cho khóa 2022) 1/ Thời gian học: từ ngày 05/09/2023 – 30/09/2023. Thông tin chi tiết về xếp lớp, thời […]
20/06/2023

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 2

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau: […]
14/06/2023

[CTĐA] Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn bảo vệ và quyển bìa mềm trước bảo vệ (20/07/2023)

Bp. Giáo vụ thông báo các mốc thời gian thực hiện các đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án […]