Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương trình Chất lượng cao đợt tháng 08 năm 2021 như sau:

          1. Chương trình Tiên Tiến

  1. KLTN – Hội đồng 1 chương trình Tiên Tiến: 8g00, ngày 24/08/2021 (thứ 3)
  2. KLTN – Hội đồng 2 chương trình Tiên Tiến: 8g00, ngày 29/08/2021 (chủ nhật)
  3. 2. Chương trình Chất lượng cao
  4. ĐATN – Hội đồng 1 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 23/08/2021 (thứ 2)
  5. ĐATN – Hội đồng 2 chương trình Chất lượng cao: 13g30, ngày 25/08/2021 (thứ 4)
  6. KLTN – Hội đồng 3 chương trình Chất lượng cao: 13g30, ngày 27/08/2021 (thứ 6)
  7. KLTN – Hội đồng 2 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 30/08/2021 (thứ 2)
  8. KLTN – Hội đồng 1 chương trình Chất lượng cao: 8g00, ngày 01/09/2021 (thứ 4)

Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle: https://courses.ctda.hcmus.edu.vn/, Mục Announcements\ [Tốt nghiệp][CTĐA2017] Thông tin bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 08/2021

17/08/2021

CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 08/2021

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương […]
17/08/2021

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK2/2020-2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2020-2021 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
13/08/2021

CTDA_Thông báo về việc bảo vệ khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Giáo vụ sẽ có thông báo […]
13/08/2021

Quy định tính trung thực trong học thuật đối với sinh viên Khoa CNTT

Sinh viên xem quy định tính trung thực trong học thuật đối vói sinh viên Khoa CNTT trong file đính kèm.  
03/08/2021

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến, Việt Pháp và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin từ khóa 2021 về trước

A. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra đối với các chương trình. a. Chương trình Tiên Tiến ngành Khoa học máy tính […]