Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.

19/08/2021

CTTT_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
17/08/2021

CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 08/2021

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương […]
17/08/2021

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK2/2020-2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2020-2021 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
13/08/2021

CTDA_Thông báo về việc bảo vệ khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Giáo vụ sẽ có thông báo […]
13/08/2021

Quy định tính trung thực trong học thuật đối với sinh viên Khoa CNTT

Sinh viên xem quy định tính trung thực trong học thuật đối vói sinh viên Khoa CNTT trong file đính kèm.