THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp CTĐA K2018, đợt 2)

Các bạn SV CTĐA Khóa 2018 xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm, thông tin như sau:

1/ Chương trình Tiên Tiến: Hội đồng CTTT: 14g ngày 03/04/2023 phòng I.32

2/ Chương trình Chất Lượng Cao:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP: Hội đồng Công nghệ phần mềm: 15g30 ngày 06/04/2023 phòng I.41

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

  1. Hội đồng Khoa học máy tính:   8g ngày 05/04/2023 phòng I.34
  2. Hội đồng Hệ thống thông tin:    14g ngày 05/04/2023 phòng I.35
  3. Hội đồng Công nghệ phần mềm:14g ngày 06/04/2023 phòng I.41
  4. Hội đồng Thị giác máy tính:      14g ngày 07/04/2023 phòng I.41

3/ Chương trình Việt Pháp: Hội đồng TTDATN: 13g ngày 05/04/2023 phòng I.11C

24/03/2023

[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 4/2023)

THÔNG BÁO (Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án […]
17/03/2023

Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập thực tế HK3 năm học 2022-2023 cho SV chương trình tiên tiến, chất lượng cao và Việt-Pháp

Trong học kỳ 3 năm học 2022-2023, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã học phần CS404 đối với chương trình tiên tiến, […]
21/02/2023

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
17/02/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
06/02/2023

[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2223

BPGV thông tin về Thời khóa biểu HK2/2223 Một số mốc thời gian lưu ý: Thời gian bắt đầu học kỳ: từ tuần 06/02/2023 đến 22/04/2023, […]